Zasady Informowania o Nieprawidłowościach

Wprowadzenie

 1. Joblio Inc. zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i etyczny oraz dąży do osiągnięcia najwyższych możliwych standardów etycznych.
 2. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i personel również utrzymają te wysokie standardy. Jednak żadna organizacja nie jest doskonała i może dojść do wykroczenia. Traktujemy te sprawy poważnie i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać i eliminować wszelkie nadużycia.
 3. W rezultacie zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkich obaw związanych z niewłaściwymi działaniami w naszej firmie bez obaw o karę.
 4. Joblio traktuje wszystkie zgłoszone obawy niezwykle poważnie i chroni wszystkie osoby, które zgłaszają wątpliwości zgodnie z naszą polityką.
 5. Niniejsza polityka nie jest częścią żadnej umowy. Joblio Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Kto Może Zgłosić Obawę?

 1. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich obecnych i byłych pracowników, robotników, konsultantów i agentów Joblio Inc.
 2. Każda osoba, niezależnie od stażu pracy, może zgłosić zastrzeżenia i obawy w ramach tej polityki.

Kiedy Należy Stosować te Zasady

 1. Niniejsza polityka powinna być wykorzystywana do zgłaszania wszelkich obaw związanych z niewłaściwym postępowaniem w związku z działalnością naszej firmy, w przypadku gdy posiadasz informacje, które, jak sądzisz, wskazują na jedno lub więcej z poniższych:
  1. Popełnione zostało przestępstwo, jest popełniane lub może zostać popełnione.
  2. Osoba nie wywiązała się, nie wywiązuje się lub prawdopodobnie nie wywiąże się z jakiegokolwiek zobowiązania prawnego, któremu podlega.
  3. Pomyłka sądowa miała miejsce, ma miejsce lub może wystąpić.
  4. Zdrowie lub bezpieczeństwo osoby było, jest lub może być zagrożone.
  5. Każde z powyższych naruszeń było, jest lub może być celowo ukrywane.
 2. Musisz mieć uzasadnione przekonanie, że ujawnienie odbywa się w interesie publicznym.
 3. Musisz mieć informacje, które są dowodami na owe naruszenia, a nie tylko opinię lub przeczucie.

Ujawnienia, Które Nie Są Objęte Niniejszą Polityką

 1. Nie będziesz kwalifikować się do ochrony w ramach tej polityki, jeśli popełnisz przestępstwo podczas ujawniania lub jeśli ujawnisz sprawę, która jest objęta tajemnicą prawną i zawodową.
 2. Jeśli Twoje obawy dotyczą własnego traktowania jako pracownika Joblio Inc., powinieneś złożyć skargę do naszego działu kadr, chyba że masz uzasadnione przekonanie, że sprawa leży w interesie publicznym.
 3. Jeśli chcesz zgłosić podejrzenie niewłaściwego postępowania w związku z działalnością zatrudniającego, musisz zgłosić ten problem bezpośrednio zatrudniającemu.
 4. Wszelkie inne rodzaje obaw dotyczących naszych usług, które nie są związane z rodzajami wykroczeń objętych niniejszą polityką, należy zgłaszać, korzystając z naszych zasad dotyczących skarg.

Jak Zgłosić Obawę

 1. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rodzajów nadużyć lub wykroczeń objętych niniejszą polityką, powinieneś w pierwszej kolejności powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
 2. Jeśli dokonałeś ujawnienia i nadal jesteś zaniepokojony lub sprawa jest tak poważna, że czujesz, że nie możesz omówić jej z bezpośrednim przełożonym, powinieneś zgłosić tę sprawę kierownictwu wyższego szczebla.
 3. Zgłoszenia obaw i wątpliwości można dokonać telefonicznie, osobiście lub pisemnie (w tym mailowo). Jednak lepiej jest, aby ujawnienie miało formę pisemną, abyśmy mogli zachować dokładny zapis Twoich obaw.
 4. Nie oczekuje się od Ciebie, że udowodnisz prawdziwość swoich obaw ponad wszelką wątpliwość ani że przedstawisz jakiekolwiek dowody, jednakże zazwyczaj będziesz musiał podać co najmniej następujące informacje:
  1. charakter problemu;
  2. dlaczego uważasz, że to prawda;
  3. tło i historia obawy; oraz
  4. w miarę możliwości odpowiednie daty.
 5. Wszelkie obawy i wątpliwości możesz zgłaszać anonimowo, jednakże może być nam trudniej chronić Twoje stanowisko lub przekazać Ci informacje zwrotne na temat wyników dochodzenia, jeśli zdecydujesz się zachować anonimowość.
 6. Możesz rozważyć omówienie swojego problemu z kolegą przed formalnym zgłoszeniem go w ramach niniejszych zasad. Możesz zgłosić obawy i wątpliwości w ramach tej polityki samodzielnie lub z kolegą, jednak w interesie wszystkich stron jest zachowanie poufności po zgłoszeniu wątpliwości w sposób formalny.

Jak Reagujemy na Obawy i Wątpliwości Zgłaszane w Ramach Niniejszej Polityki

 1. Zobowiązujemy się zapewnić, że wszystkie ujawnienia zgłaszane zgodnie z niniejszą polityką będą traktowane z obiektywizmem, konsekwencją i profesjonalizmem.
 2. Jak najszybciej zorganizujemy spotkanie, aby omówić Twoje obawy (chyba, że zostały one zgłoszone anonimowo). Spotkanie posłuży ustaleniu kontekstu i faktów w sprawie, aby zadecydować, jak przeprowadzić dalsze dochodzenie.
 3. Możesz przyprowadzić kolegę na spotkanie, jednak kolega musi przestrzegać poufności ujawnienia i dochodzenia.
 4. Wszelkie wątpliwości zgłoszone zgodnie z niniejszą polityką zostaną zapisane w naszej bazie danych.
 5. Po spotkaniu najpierw przeprowadzimy wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie, ale w razie potrzeby przekształcimy problem w formalne dochodzenie.
 6. Będziemy Cię informować o postępach i zakończeniu każdego dochodzenia, które zostanie przeprowadzone w związku z Twoim zgłoszeniem.
 7. Jeśli postępowanie dyscyplinarne lub sądowe nastąpi po dochodzeniu, możemy wymagać, abyś zgłosił się w charakterze świadka, aby pomóc w podjęciu odpowiednich działań w celu zakończenia sprawy.

Poufność

 1. Wszystkie zgłoszone obawy i wątpliwości będą traktowane jako poufne. O ile prawo nie stanowi inaczej, nie ujawnimy tożsamości żadnej osoby podmiotom trzecim ani innym członkom personelu bez ich zgody.

Zgłaszanie Swoich Obaw na Zewnątrz

 1. Celem tej polityki jest zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości i ochrony potrzebnej do wewnętrznego zgłaszania obaw. Oczekujemy, że z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności zgłaszanie problemów wewnętrznie będzie najwłaściwszym sposobem rozwiązania danego problemu.
 2. Jeśli uważasz, że nie możesz zgłosić swojego problemu wewnętrznie i masz uzasadnione przekonanie, że posiadane przez Ciebie informacje są prawdziwe i ich ujawnienie leży w interesie publicznym, prawo zezwala na zgłoszenie obaw i wątpliwości innej zatwierdzonej osobie. Lista odpowiednich osób i organów, którym możesz zgłosić swoje obawy jest dostępna na stronie GOV.UK pod następującym linkiem: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/510962/BIS-16-79-blowing the-whistle-to-a-prescribed-person.pdf.

Ochrona i Wsparcie dla Osób Zgłaszających Obawy

 1. Mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy czują się bezpiecznie i swobodnie zgłaszając swoje obawy w ramach tej polityki.
 2. Joblio Inc. zobowiązuje się do wspierania pracowników, którzy zgłaszają autentyczne i wiarygodne obawy w ramach tej polityki.
 3. Żadna osoba, która zgłasza autentyczną obawę, nie może ponieść w związku z tym żadnej szkody.
 4. Joblio Inc. nie będzie tolerować żadnego nękania osób, które zgłaszają obawy i wątpliwości w miejscu pracy. Żaden pracownik nie może grozić ani podejmować działań odwetowych wobec osoby, która zgłosiła problem.
 5. Aby chronić wszystkich naszych pracowników i uczciwość naszej firmy, osoby, które świadomie zgłaszają fałszywe obawy ze złośliwości lub dla osobistych korzyści, będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.