Politik Denonsyasyon

Entwodiksyon

 1. Joblio Inc angajel pou li mennen antrepriz avèk onètete ak entegrite epi lit pou reyalize pi wo nòm etik posib yo.
 2. Yap tann ke tout anplwaye nou yo ak ekip yo konsève nòm wo sa yo tou. Sepandan, pa gen òganizasyon ki pafè epi iregilarite ka rive. Nou pran zafè sa yo seryezman epi nou fè tout sa nou kapab pou anpeche ak elimine nenpòt ki iregilarite.
 3. Kòm yon rezilta, nou ankouraje tout anplwaye yo pou soulve nenpòt ki enkyetid ke yo ka konsidere kom iregilarite nan konpayi nou an san laperèz reprezay.
 4. Joblio trete tout enkyetid ki te soulve seryezman epi proteje tout endividi ki soulve yon iregilarite sou menm liy avèk politik nou an.
 5. Politik sa pa fe pati nenpòt ki kontra ; Joblio Inc rezève dwa pou chanje politik sa a nenpòt ki moman san preavi.

Kiyès ki Ka Soulve yon Iregilarite?

 1. Politik sa aplike a tout anplwaye, travayè, direktè, konsiltan ak ajan Joblio Inc aktyèl yo epi ansyen yo.
 2. Nenpòt ki endividi, kelke swa dire sèvis li, dwe soulve yon iregilarite sou politik sa.

Kile pou Itilize Politik Sa

 1. Politik sa dwe itilize pou rapòte nenpòt ki enkyetid de iregilarite ki gen rapò ak aktivite konpayi nou an kote ou gen enfòmasyon ke ou kwe ase ki montre youn oswa plis ke sa yo:
  1. Yo te komèt, yo ap komèt, oswa li probab pou yo komèt yon enfraksyon kriminèl.
  2. Yon moun pat respekte, pa respekte, oswa li probab pou li pa respekte nenpòt ki obligasyon ke moun sa sijè.
  3. Yon erè jidisyè te fèt, ap fèt, oswa li probab pou li fèt.
  4. Yo te ap mete an danje, yap mete an danje, oswa li probab pou yo mete an danje sante oswa sekirite yon endividi.
  5. Yo te kache, yap kache, oswa li probab pou yo kache entansyonèlman nenpòt nan iregilarite sa yo.
 2. Ou dwe kwe ase ke denonsyasyon an fèt nan entere piblik la.
 3. Ou dwe genyen enfomasyon ki montre iregilarite olye de sèlman yon opinyon oswa yon presantiman.

Denonsyasyon Ke Politik Sa Pa Trete

 1. Si ou komèt yon enfraksyon pandan wap fe denonsyasyon an ou pap kalifye pou politik sa baw pwoteksyon, oubyen si ou denonse yon zafè ki sijè a iminite legal, profesyonèl.
 2. Si enkyetid ou a gen rapò ak tretman ke yo ba ou antan ke yon anplwaye Joblio Inc, ou dwe pote plent nan depatman Resous Zimèn nou an, sof si ou kwe ase ke zafè a nan entere piblik.
 3. Si ou swete soulve yon enkyetid de iregilarite ki gen rapò ak aktivite yon rekritè ou bezwen soulve enkyetid la dirèkteman ak rekritè a.
 4. Nenpòt ki lòt jan de enkyetid konsenan sèvis nou yo, ki pa gen rapò ak jan de iregilarite ke politik sa trete, nan plas li ou dwe itilize politik plent nou yo pou soulve enkyetid sa yo.

Kijan ou ka soulve yon enkyetid

 1. Si ou genyen nenpòt ki enkyetid tankou move pratik oswa iregilarite ke politik sa trete, ou dwe nan yon premye tan fe yon denonsyasyon kote siperye ki proch.
 2. Si ou te fè yon denonsyasyon epi ou toujou enkyete, oswa zafè a telman serye ke ou santi ou paka pale de sa avèk siperye proch la, ou dwe soulve zafè a kote yon wo direksyon.
 3. Yon denonsyasyon de yon enkyetid ka fèt pa telefòn, pèsonèlman oswa pa ekri (lèt pa Entènèt ladanl tou). Sepandan, li preferab ke denonsyasyon fèt pa ekri konsa nou ka konsève yon achiv de enkyetid ou a.
 4. Yo pap tann ke ou bay verite de enkyetid ou plis dout rezonab oswa bay nenpòt ki prèv ; sepandan, jeneralman fòk ou bay omwen enfomasyon sa yo:
  1. Jan de enkyetid;
  2. Poukisa ou kwe ke se vre;
  3. Orijin ak istwa enkyetid la ; epi
  4. Dat enpòtan kote sa posib.
 5. Ou ka soulve nenpòt ki enkyetid nan anonim; sepandan, li ka pi difisil pou nou pou proteje pòs ou a oswa ba ou yon repons sou jan envestigasyon yo ap dewoule si ou chwazi pou rete nan anonim.
 6. Fòk ou konsidere pale de enkyetid ou a ak yon kolèg anvan ou soulve li fòmèlman sou politik sa. Ou ka chwazi soulve yon enkyetid sou politik sa poukont ou oswa ak yon kolèg ; sepandan, se nan enterè tout pati yo pou kenbe konfidansyalite yon fwa ke ou deja soulve yon enkyetid fòmèl.

Kijan Nou Reponn Enkyetid ki Soulve Sou Politik Sa

 1. Nou angaje pou garanti ke nap trete tout denonsyasyon ki soulve an akò ak politik sa ak objektivite, regilarite epi profesyonalism.
 2. Nap aranje yon reyinyon le pli vit ke posib pou pale de enkyetid ou a (sof si li te soulve nan anonim). Reyinyon an pral sèvi pou tabli orijin ak eleman zafè a nan lide pou deside kijan pou nou mennen pwochen envestigasyon an.
 3. Ou ka mennen yon kolèg nan reyinyon an, sepandan, kolèg la dwe respekte konfidansyalite denonsyasyon a ak envèstigasyon an.
 4. Nenpòt ak tout enkyetid ki soulve an akò ak politik sa pral anrejistre nan baz de done nou an.
 5. Apre reyinyon an, nou pral fè premyèman demand entèn nan zafè a, men nap pwogrese enkyetid la nan yon envestigasyon fòmèl si sa nesesè.
 6. Nap enfòme ou selon jan pwogrè ak finalizasyon nenpòt ki envestigasyon ki mennen selon enkyetid ou.
 7. Si pwosedi disiplinè oswa legal akonpaye envestigasyon an, nou ka petet gen bezwen pou ou vini kom yon temwen pou ede nou pran aksyon adekwa pou mete fen ak iregilarite.

Konfidansyalite

 1. Tout enkyetid ki soulve yo pral trete kom konfidansyèl. Sof si la lwa di otreman, nou pa pral revele idantite okenn endividi bay twazyèm pati yo oswa lòt ekip san konsantman yo.

Soulve Enkyetid Ou Ba Yon Lòt Moun

 1. Objektif politik sa se bay tout anplwaye yo opotinite ak pwoteksyon nesesè pou soulve enkyetid de fason entèn. A eksepsyon de sikonstans ekstraòdinè, nou ap tann ke enkyetid ki soulve de fason entèn vinn mach a swiv ki pi konvenab pou rezoud problem nan.
 2. Si ou santi ou paka soulve enkyetid ou de fason entèn epi ou kwe ase ke enfòmasyon an vre e nan enterè piblik la, la lwa pèmèt ou soulve enkyetid la avèk lòt moun ki otorize. Yon lis moun ki enpòtan ak enstans ou ka soulve enkyetid la disponib sou sit Entènèt GOV.UK nan lyen sa: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/510962/BIS-16-79-blowing the-whistle-to-a-prescribed-person.pdf.

Pwoteksyon ak Sipò Pou Soulèvman Enkyetid Sa Yo

 1. Nou espere ke tout anplwaye yo santi yo an sekirite pou soulve enkyetid yo a libreman sou politik sa.
 2. Joblio Inc. angajel pou solidè ak anplwaye ki soulve enkyetid reyel sou politik sa.
 3. Nenpòt endividi ki soulve yon enkyetid reyel pa dwe soufri okenn prejidis poutet li fe sa.
 4. Joblio Inc pap tolere okenn entimidasyon sou endividi yo ki soulve enkyetid yo nan travay yo. Okenn anplwaye pa dwe menase oswa riposte yon endividi ki te soulve yon enkyetid.
 5. Pou proteje tout anplwaye nou yo ak entegrite antrepriz nou yo, endividi yo ki pa eksprè soulve fo enkyetid ak mechanste oswa pou entere pèsonèl yo ap sijè a aksyon disiplinè.
Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!