Dwa Moun Nasyon Zini

Entwodiksyon

Le nou konsidere ke mekonesans ak mepri pou dwa moun vinn zak atròs ki endiye konsyans imanite, epi emèjans yon mond kote zèt imen ta dwe ap jwi libète ekspresyon ak kroyans epi libète de la perèz ak anvi te vinn deklare kòm aspirasyon ki pi wo pou pèp la.
Le nou konsidere ke mekonesans ak mepri pou dwa moun vinn zak atròs ki endiye konsyans imanite, epi emèjans yon mond kote zèt imen ta dwe ap jwi libète ekspresyon ak kroyans epi libète de la perèz ak anvi te vinn deklare kòm aspirasyon ki pi wo pou pèp la.
Le nou konsidere ke li esansyèl, si lòm pa oblije gen rekou, kòm yon denye chans, pou li revolte kont tirani ak opresyon, ke règ lwa ta dwe proteje dwa moun.
Le nou konsidere ke li esansyèl pou ankouraje devlopman relasyon zanmitay ant nasyon yo.
Le nou konsidere ke moun Nasyon Zini yo reafime nan Konstitisyon an la fwa yo nan dwa moun fondamantal, nan diyite ak vale moun imen epi nan dwa egal ego gason ak fanm epi detèmine pou ankouraje pwogrè sosyal ak meyè nòm de vi sou libète jeneral.
Le nou konsidere ke Manm Deta yo te angaje yo pou realize, nan kolaborasyon ak Nasyon Zini, pwomosyon respè inivèsèl pou e ak respè dwa moun epi libète fondamantal.
Le nou konsidere ke yon antant komen de dwa sa yo ak libète sa yo se pi gro enpòtans pou reyalizasyon total angajman sa.

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS