Deklarasyon Esklavaj Modèn

Se Joblio Inc. ki realize deklarasyon sa sou ekzijans legal ki tabli sou Seksyon 54 Atik Esklavaj Modèn (2015). Kom se yon sosyete devlope, se travay pa nou pou fè migrasyon pozitif ak otonomize pou sa ki abandone la vi yo le yo vini nan peyi nou yo epi amelyore economi yo.

Joblio se konpayi teknolojik kap reenvante pwosesis rekritman mondyal pèsonèl. Nou ap chanje fason rekritman entènasyonal travayè yo fèt nan enplemante nouvo teknoloji yon fason pou koupe de manyè efektif zafe entèmedyè epi proteje travayè migran yo de fwod ak abi. Misyon pa nou se pote etik nan endistri ki vinn plen depi lontan ak fwod, abi, epi takti ki louch.

Bilan

Joblio dedye li a obligasyon li epi responsabilite moral pou evite patisipe, se swa dirèkteman oswa endirèkteman, nan esklavaj modèn. Nou pran chak pa nesesè pou garanti ke esklavaj modèn pa gen plas li nan konpayi nou an oswa nan nenpòt konpayi ke nou asosye ak yo oswa enplike ak yo nan yon lòt fason.

Politik yo

Joblio elabore yon seri de politik klè pou ede anplwaye yo idantifye epi elimine nenpòt risk ki konekte ak esklavaj modèn.

Kòd de Kondwit
 • Joblio angajel pou asire li ke tout anplwaye yo, kliyan yo, anbasadè yo ak founisè sèvis konpòte yo sou pi gwo nòm etik kondwit. Angajman nou respekte Kòd de Kondwit nou an, ki etabli prensip nou yo ak pwosedi nou yo kap pèmèt antrepriz nou an fonksyone onètman, san danje, ak responsabilite.
 • Nan Joblio nou genyen twa konviksyon fondamantal ki se fondasyon pou vale kòporatif nou an: MOUN YO, OBJEKTIF, ak PASYON. Atravè vale fondamantal sa yo, Kòd de Kondwit nou an garanti ke nou mete dwa ak sekirite tout moun yo an premye.
 • Joblio antrene tout anplwaye yo anba Kòd de Kondwit la sou yon baz anyèl.
Dwa Endividyèl yo
 • Joblio genyen yon Politik Dwa Endividyèl pou asire ke dwa moun anplwaye nou yo, kliyan yo, anbasadè yo ak founisè sèvis yo proteje epi respekte.
 • Politik nou an klè ke nou pa anboche ti moun, travay nan esklavaj oswa fòse epi nou espere ke asosye nou yo ak founisè sèvis yo mete yo an pratik tou.
Denonsyasyon
 • Politik Denonsyasyon Joblio bay anplwaye yo ak pati ki enterese yo konsèy, yo dwe pran konsyans de nenpòt ki esklavaj modèn nan antrepiz nou an oswa nan antrepriz asosye nou yo sou aksyon kòrèk ak mezi ki pran pou rapòte jan de vyolasyon sa yo.

Verifikasyon Nesesè

Joblio Inc pran chak mezi nesesè pou garanti ke sèvis nou yo pa itilize okenn jan de travay fòse, esclavaj oswa enfantil. Nou fè tou chak efò posib pou garanti ke kandida nou yo, asosye nou yo ak founisè sèvis yo fonksyone ak onètete epi entegrite.

Joblio sèlman asosye yo ak kontra yo ki gen antrepriz ki otorize epi enskri atravè mond lan. Toutan nou ap kontwole asosye nou yo pou garanti ke yo respekte nòm legal menm jan ak nòm etik nou yo. Nan akò kontraktyèl nou yo gen yon pati ki anpeche kelke swa asosye oswa founisè sèvis patisipe nan esklavaj modèn.

Evalyasyon Risk

Joblio reyalize analiz verifikasyon enfomasyon sou tout asosye yo ak founisè sèvis pou garanti ke chak antrepriz ap fonksyone legalman ak etik. Nan lide pou pase verifikasyon nou an, antrepriz yo dwe kapab demontre ke yo fonksyone selon lwa travay nan tou le de, peyi orijin pa yo kou we nenpòt ki peyi ke yo ap fonksyone pandan yo nan kontra ak Joblio.

Dozaj efikasite

Nan Joblio nou pran plizye mezi pou garanti ke politik nou yo reyisi nan elimine nenpòt ki posibilite esklavaj modèn. Mezi sa yo gen ladan yo:

 • Revizyon anyèl politik nou yo ki gen rapò ak esklavaj modèn.
 • Rapòte pwosedi ensidan ke yo revize anyèlman, menm jan tou lè yo rapòte nenpòt ki ensidan.
 • Rapòte nenpòt ki ensidan de operasyon nou yo nan tou lè de, peyi kap akeyi yo ak peyi orijin yo epi analize risk potansyèl.
 • Aktyalize politik yo ak pwosedi yo apre analiz ensidan nenpòt kilè ta gen yon risk.
 • Bay antrènman adekwa toutan pandan nap ogmante sensibilizasyon nan mitan manm anplwaye yo.

Antrènman pou Anplwaye

Jan nou dil la, nan seksyon Kòd de Kondwit la, nou bay tout ekip manm nou yo yon antrènman chak ane ki reponn ak tout politik nou yo konsenan esklavaj modèn, tankou nenpòt ki nouvo chanjman oswa aktyalizasyon ki ta dwe fèt nan politik nou yo.
Nou te mete yon Politik Denonsyasyon pou 2021 pou ede oryante anplwaye yo sou yon bon chemen pou rapòte vyolasyon esklavaj modèn. Vinn met sou li tout politik nou yo ak pwosedi antrènman yo fè sante ak sekirite anplwaye a vinn yon gwo priyorite epi gen oryantasyon selon lwa travay lokal, nasyonal ak entènasyonal.

Jon
Purizhansky

Fondatè Joblio Inc.

Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!