WAP CHACHE TRAVAYÈ?

Jwenn, Entèroje epi anboche anplwaye atravè platfòm mondyal nou an!

Joblio konektew dirèkteman ak kandida kap chache travay tou patou nan mond lan nan detounman entèmedyè.

Joblio reyalize verifikasyon antesedan ak idantite tout kandida kap chache travay atravè yon pwosesis KYC. Joblio amelyore epi estimile tretman pèmi/viza travay pou patwon yo lèl santralize epi senplifye koleksyon done byografik ak byometrik kandida kap chache travay yo.

Zouti avanse Joblio a pral pèmèt ou eksperimante yon mwayen konplètman nouvo epi efikas pwosesis rekritman an. Akòz de pasyon nou pou dwa moun, plizyè deseni eksperyans, ak konpreyansyon demand patwon yo nou kapab ofri ou solisyon ki pi efektif lè ou bezwen pèsonèl.

Benefis yo

KARAKTERISTIK APP

– Patwon an gen kapasite pou li afiche travay epi chache kandida pa konpetans, peyi ak/oswa salè.

– Patwon an ka revize pwofil kandida epi aranje entèvyou.

– Patwon an ka senplifye demach administrativ imigrasyon an oswa verifye antesedan.

phone-download

Wap Chache Travayè?

Selected Value: 1
Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!