Ede Diminye Eksplwatasyon

Nou bezwen èd ou pou redwi eksplwatasyon ke gang kriminel ak endividi kap fè abi sou travayè migran yo.

  1. Eske yo fòsèw travay lèw pa vle?
  2. Eske ou dwe peye yon moun pou li baw travay?
  3. Eske yo fosèw viv yon kote kont volontew?
  4. Eske gen yon moun kap kontwole dokiman idantite ou yo oswa kont an bank ou?
  5. Eske gen yon moun kap menasew oswa entimidew oubyen fanmi ou?

Si repons ou se WI a nenpòt nan kesyon sa yo, pale ak yon jeran ke ou fè konfyans, yon reprezantativ travayè epi:

  • Rapòte sa bay Otorite Gangmasters & Abi Travay nan nimewo 0800-432-0804 oswa Èd telefonik Esklavaj Modèn nan nimewo 08000-121-700 oswa nan www.modernslaveryhelpline.org/report.
  • Rele Lapolis nan nimewo ijans 999, oswa 101 si sa pa ijan.

Pou plis enfomasyon visite www.stronger2gether.org

Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!