Kesyon yo plis poze

Konbyen sa ap koutem?

Employers: It all depends on your budget!
Employees: Joblio does not charge applicants, it is 100% free.

Mwen se yon anplwaye e mwen poko te janm travay a letranje, eske mwen ka toujou aplike?

Absoliman! Nap edew avèk tout pwosedi yo ak dokimantasyon yo ki nesesè. Anplis de sa, nap palew de patwon an, operasyon patwon an ak lòt detay enpòtan ki gen rapò ak travay la. Nap montrew kilti a, jewografi, lang ak lwa Peyi kap Akeyi a, nap edew tou avèk adaptasyon epi asimilasyon apre arive nan Peyi kap Akeyi. Avèk Joblio, ou pa bezwen enkyetew – nou la pou ou nan chak etap pwosesis la.

Ki jan de travay ki disponib?

La plipa de migran travayè travay nan agrikilti, konstriksyon, jeni, pwodiksyon manje, ak travay manyèl. Travay yo ka varye ant kèk mwa ak kèk ane. Sa vle di, li posib pou ou jwenn yon travay nan yon pakèt okipasyon. Ou mèt sèlman pale ak asosye nou yo nan peyi a sou travay ou vle fè, epi yap metew sou bon chemen epi yo ap ba ou resous pou ka fè rechèch pa ou.

Kijan ou ka jwenn yon travay pou mwen?

Joblio kenben baz de done nou yo nan pòs yo atravè peyi kap akeyi, ladanl tou genyen agrikilti, konstriksyon, jeni, okipasyon ki byen kalifye, ak lòt pòs, kap pèmèt ou gen libète pou travay pandan kèlke mwa oubyen ane epi pran tan pou profite de peyi kap akeyi. Nou okipe nou pou konekte anplwaye yo avèk patwon ki potansyèl yo tou patou nan peyi kap akeyi a pou plis koneksyon travay dirèk. Lè ou bezwen èd siplemantè, gen ekip ki amikal ki disponib nan liy dirèk la.

Anpil travay pa mande pou gen eksperyans, donk ou pa bezwen enkyetew si ou pa genyen sifizaman eksperyans pwofesyonal. Si ou genyen eksperyans ki valab oswa konpetans espesifik, genyen travay ka pral edew amelyore CV ou (pa ekzamp, travayè travay manyèl).

Konbyen tan sa ka pranm poum jwenn yon travay?

Chache travay ka varye nenpòt ki kote ant de semèn ak yon ane antye. Sepandan, la plipa de moun asire pòs pa yo nan kat mwa. Si ou itilize aplikasyon selilè Joblio a la pral edew ogmante chans ou yo epi ekonomizew tan nan chache sou Entènèt epi kontakte patwon yo pa entèmedyè koutye yo.

Ki diferans ki genyen ant Viza ak Pèmi Travay?

VIZA
Yon dokiman ki pèmèt ou rantre epi rete nan peyi kap akeyi a pou yon peryòd de tan pou ou rete. Se yon moun ki reprezante imigrasyon ki bay yon viza.

PÈMI TRAVAY
Se yon patwon/konpayi ki pèmèt ou fè yon travay kèl ba ou nan yon peyi kap akeyi, kap baw yon lèt otorizasyon travay. Dire yon pèmi travay dabitid li pi kout ke yon viza imigran, epi yap mande anplwaye a pou li renouvle dokiman li yo anvan dat ekspirasyon.

Bonis Retansyon

ANPLWAYE

Yon bonis retansyon se yon konpansasyon adisyonèl sou sale de baz ou a kòm yon rekonpans pou travay di ke ou fè ak dedikasyon w anvè patwon ou.

Yo ka chwazi ou pou ou resevwa yon bonis retansyon chak si mwa, a kondisyon ke ou rete travay an pèmanans ak konpayi a. Kantite bonis la pral depan estrikteman de jan ou travay ansanm ak aranjman patwon an.

PATWON

Yon bonis retansyon se yon konpansasyon sou sale de baz yon anplwaye epi li jistifye pou amelyore moral, motivasyon ak pwodiktivite anplwaye a. Bonis yo ankouraje anplwaye yo pou yo atenn objektif espesifik kòm yo rekonpanse anplwaye pou travay di ak dedikasyon.

Selon SHRM/Globoforce, 47% de chef RH site woulman anplwaye ak retansyon kom pi gwo defi pa yo. Sou yon lòt bò, 80% travay ki pa byen kalifye konn rete ak yon travay ak benefis olye ke li chwazi youn ki ofri plis kòb san benefis (Enstiti Ameriken CPA).

Li enpòtan pou ou konsidere ofri yon bonis retansyon pou ankouraje anplwaye yo pou yo ale pi lwen ke objektif yo, epi rete nan pòs la pou pi lontan, redwi ak anpil siksè to woulman anplwaye a. To woulman ki fèb fè economize tan ak lajan a lon tèm pandan yap limite nesesite pou envesti nan yon lòt demenajman anplwaye, antrènman, kontra ak ajiste travay yo gen pou fè.

Joblio rekòmande yon 10% bonis retansyon chak 6 mwa sou pi gwo sale anplwaye a. Pa ekzamp, kalkil bonis la nan sans sa pral total akimilè salè anplwaye a genyen pandan si mwa afile miltiplye pa 10%.

Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!